Aparatul de specialitate

Primăria Brastavatu

Componenta aparatului de specialitate al Primariei Comunei Brastavatu

 1. Oprea Cici Constantin – primar
 2. Tudoran Tudor – viceprimar
 3. Culcescu Costel – secretar
 4. Popescu Marian – inspector
 5. Radoi Onita – referent superior
 6. Lungana Laluta – referent superior
 7. Oprea Lucica – inspector
 8. Nica Monica – inspector
 9. Geapana Cornelia – inspector
 10. Ivan Pricuta – inspector principal
 11. Mitris Mariana – inspector asistent
 12. Peia Geu – inspector
 13. Stancu Elisabeta – tehnician operator
 14. Mote Ocoleanu Tiberiu – inspector asistent
 15. Modringa Cristina Alice – referent
 16. Iancu Viorel Ion – ingrijitor centru permanenta
 17. Gune George – muncitor
 18. Stroe Paul – muncitor
 19. Voinea Nicu – muncitor
 20. Ivan Alexandru Sandu – muncitor
 21. Toma Marian – muncitor
 22. Butoi Stelian – sofer auto PSI
 23. Stoian Florica – bibliotecar
 24. Dinu Bebe – referent cultural
 25. Dinu Daniel - inspector specialitate
 26. Galan Constantin - sofer auto PSI
 27. Stoian Ionut - muncitor calificat 

 


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE al aparatului de specialitate al primarului comunei Brastavatu

„Administratia publica are ca obiect realizarea valorilor care exprima interesele statului sau ale unei comunitati distincte, recunoscuta ca atare de catre stat, valori care sunt exprimate in actele elaborate de puterea legiuitoare. Administratia publica in unitatile administrativ teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei locale (dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona in numele si interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice in conditiile legii), deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor de interes deosebit.”

CAPITOLUL I PREVEDERI GENERALE

Art.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului a fost elaborat în baza Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare şi a altor acte normative în vigoare, în temeiul cărora îşi desfăşoară activitatea.

Art.2. Comuna Brastavatu este unitate administrativ teritorială cu personalitate juridică. Comuna posedă patrimoniu, iar autorităţile administraţiei locale au iniţiativă în ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitând, în condiţiile legii, autoritatea în limitele administrativ-teritoriale stabilite.

Art.3. Administraţia publică a Comunei Brastavatu se întemeiază pe principiile descentralizarii, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor de interes deosebit.

Art.4. Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul comunei sunt Consiliul Local al Comunei Brastavatu, ca autoritate deliberativă şi Primarul comunei Brastavatu ca autoritate executivă, aleşi in conditiile legii.

Art.5. Consiliul local şi primarul funcţionează ca autorităţi ale administratiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comuna, în condiţiile prevăzute de lege.

Art.6. Primăria comunei este o structura functionala cu activitate permanentă, formată din primar, viceprimar, secretar şi aparatul de specialitate si are sediul administrativ in Comuna Brastavatu, judetul Olt. Primăria aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispozitiile primarului, soluţionează problemele curente ale colectivităţii în care funcţionează.

Art.7. Primarul Comunei Brastavatu indeplineste o functie de autoritate publica. Pentru punerea in aplicare a activitatilor date in competenta sa prin legi, decrete ale Presedintelui Romaniei, hotarari si ordonante ale Guvernului, ordine si instructiuni cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, hotarari ale consiliului judetean, in conditiile legii, primarul beneficiaza de un aparat de specialitate, pe care il conduce.

Art.8. Primarul comunei reprezintă autoritatea executivă în realizarea autonomiei locale şi răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice a comunei Brastavatu, în condiţiile legii.

Art.9. Primarul comunei Brastavatu reprezintă comuna în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

Art.10. În relaţiile dintre Consiliul Local al comunei Brastavatu, ca autoritate deliberativă şi Primarul comunei, ca autoritate executivă nu există raporturi de subordonare.

Art.11. Între Primarul comunei şi Prefectul judeţului nu există raporturi de subordonare

Art.12. Regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi Primăria comunei Brastavatu este reglementat de Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.13. Personalul care efectuează activităţi de întreţinere-reparaţii, deservire, administrative si secretariat este angajat cu contract individual de muncă. Persoanele care ocupă aceste funcţii nu au calitatea de funcţionar public şi li se aplică legislaţia muncii.

Art.14. Normele de conduită profesională a funcţionarilor publici si personalului contractual sunt reglementate atat de Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici şi sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, cat si de Legea nr. 477/2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică în cadrul Primăriei comunei Brastavatu .

Art.15. (1) Principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei comunei Brastavatu sunt următoarele:

a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;

b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei publice;

c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;

d) profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice;

f) integritatea morală, principiu conform căruia funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin , sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;

g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia funcţionarii publici pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei publice şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici trebuie să fie de bună-credinţă;

Stiri MDRAP

Ultimele stiri